WELKOM Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN   T.M.I. bvba

1 - Onze facturen zijn contant betaalbaar volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

2 - Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de dertig dagen na factuurdatum, of

     volgens de overeengekomen termijn, is automatisch en zonder ingebrekestelling, een nalatigheids intrest

     verschuldigd van 10 % per jaar op het factuurbedrag of op het saldo. Het factuurbedrag zal bovendien met

     10% verhoogd worden bij niet-betaling op de vervaldag, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding.

3 - Alle klachten moeten geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum.

4 - Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt tevens als aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

5 - De geleverde goederen, diensten en consultancy kunnen niet gebruikt worden als reden voor het

      claimen van kosten veroorzaakt door slecht functioneren, productverlies, laattijdige levering enz…

6 - De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling is uitgevoerd. Alle risico’s zijn

      ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van

      de mogelijke verliezen bij wederverkoop. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt,

      eigendom van de verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over

      resulterend uit deze verkoop.

7 - Bij gebeurlijke rechterlijke invorderingen zijn alleen de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

NL